TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ YAPILACAKLAR

1. Tezin Yazılması: Öğrenci, "Tez Yazım Kılavuzu" nu dikkate alarak  hazır "Şablonlar" dan uygun olanı kullanıp tezini hazırlar.  

2. Tezin İncelenmesi: Danışman öğretim üyesi tezi inceyip, "YL/D 07 - Tez Ön İnceleme Formu" nu onayladıktan sonra tez öğrenci tarafından çoğaltılır (Kraft dosya içerisinde Yüksek Lisans/Doktora için 1 adet).

3. Benzerlik Raporu: İntihal Tespit Programı üzerinden tez çalışmasının toplam “% benzerlik oranını” ve raporun alındığı tarihi gösteren ilk sayfanın çıktısı alınır. Bu sayfa danışman ve öğrenci tarafından imzalanır.Benzerlik oranı %25' in altında olması gerekmektedir.

4. Yayın Belgesi: Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden veya ilgili bilim alanından üretilmiş bilimsel çalışmasının belgelendirilmesi (Yüksek Lisans için Yönergenin 33. Maddesi ve Doktora için Yönergenin 47. Maddesindeki şartlardan en az biri sağlanması gerekmektedir. 2019 sonrası kayıtlı öğrenciler için zorunludur.)

5. Jüri Teklifi:  Danışman, "YL/D 07 - Tez Ön İnceleme Formu" ile birlikte yüksek lisans için "YL 02 - Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Teklif Formu", doktora için "D 07 - Doktora Tez Savunma Jürisi Teklif Formu" nu doldurup Anabilim Dalı’na iletir. Anabilim Dalı Kurul kararı, öğrenci tarafından çoğaltılan tezin bir kopyası ve danışman tarafından Anabilim Dalı'na teslim edilen evraklar, Anabilim Dalı tarafından üst yazı ile Enstitüye teslim edilir. (Tez Savunma Sınav Tarihi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun yapıldığı Çarşamba gününden başlayarak Yüksek Lisans ve Doktora için en erken 14 gün, en geç 30 gün sonrası olmalıdır.)

6. Tezlerin Jürilere Dağıtılması: Tez Savunma Sınav Jürisi ve Tez Savunma Sınav Tarihi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tez, yazışmaları hazırlandıktan sonra öğrenci tarafından tez savunma sınav jürilerine teslim edilir.

7. Tez Savunma Sınavı: Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına girer.

  Yüksek Lisans Doktora
Tez Savunması Öncesi İş Akış Şeması