2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Açık Kalan Kontenjanlar Hk.

2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Mimarlık Planlama ve Tasarım ABD Peyzaj Mimarlığı Tematik Alanında 1 kişilik, İnşaat Mühendisliği Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi Tematik Alanında 3 kişilik açık kalan  kontenjanlar için Bilimsel değerlendirme/Mülakat sınavı yapılacaktır. Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Online başvurular                                                 : 28 Ağustos 3 Eylül 2019 saat 17:00’a kadar
Online başvuru adresi                                           : https://golcuk.sdu.edu.tr/
Online başvurular için sonuç ilanı                         : 3 Eylül 2019 (19:00) https://golcuk.sdu.edu.tr/
Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavı tarihi         : 4 Eylül 2019
Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavı saati          : 10:00
Bilimsel değerlendirme/mülakat sınav yeri            : Anabilim Dalı Başkanlıkları
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların ilan tarihi            : 4 Eylül 2019 saat 19:00
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların ilan adresi           : https://golcuk.sdu.edu.tr/
Kesin kayıt tarihi (asıl adaylar)                             : 5 Eylül 2019 (1 gün)
Kesin kayıt tarihi (yedek adaylar)                         : 6 Eylül 2019 (1 gün)
Kayıt Adresi                                                        : Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen
                                                                          Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Isparta Meslek
                                                                          Yüksek Okulu A Blk. Kat 1, Doğu Kampüsü,
                                                                          32260 Çünür/Isparta

DOKTORA BURS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI
Doktora burs programına başvuran adayların;
1.  T.C. vatandaşı olması gerekir.
2.  657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olması gerekir.
3.  Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyor olması durumunda tez aşamasına geçmemiş olması gerekir.
4.  Doktora bursu için yüksek lisans diplomasına sahip olması ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri olması gerekir.
5.  Doktora bursu için ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir. ALES geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş)yıldır).
6.  Bütünleşik Doktora bursu için lisans diplomasına sahip olması ve lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 3.0 veya eşdeğeri olması gerekir.
7.  Bütünleşik Doktora bursu için ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 80 puana sahip olması gerekir.
8. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olması gerekir. (Yabancı Dil geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.) 
9. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
10. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
BAŞVURUDA DİKKAT EDiLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Anabilim dallarındaki doktora burs programlarına ve bu programlardaki çalışma alanlarına aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz. Online başvurularda program son başvurulan anabilim dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir.
2. Başvuru sürecinde adayların, hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, vb. nedenlerle yaptığı yanlış başvuru iptal edilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metnini dikkatle incelemesinde yarar vardır.
3. Mezuniyet not ortalaması sadece 100’lük sistemde olan adaylar başvuru sistemine 100’lük not ortalamalarını gireceklerdir.
4. Mezuniyet not ortalaması sadece 4’lük sistemde olan adaylar başvuru sistemine 4’lük not ortalamalarını gireceklerdir (4’lük sistemde notunu giren adayların notları, YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak sistem tarafından 100’lük not sistemine çevrilecek olup, mezun olunan üniversiteden getirilen dönüşüm tabloları kabul edilmeyecektir).
5. Mezuniyet not ortalaması hem 4’lük sistemde hem de 100’lük sistemde olan adaylar istediği notu tercih edeceklerdir. Ancak başvuru sistemine 4’lük sistemdeki mezuniyet notunu giren adayların not ortalamaları, YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir.
6. Adayların başvuru sistemine girerken yapmış oldukları mezuniyet not tercihlerindeki sorumluluk kendilerine aittir.
7. Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 4’lük veya 5’lik sisteme göre düzenlenmiş adayların mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir.
8. Türkiye dışındaki ülkelerin yükseköğretim programlarından mezun olan, diploma notu 4’lük, 5’lik veya 100’lük sisteme göre düzenlenmemiş adaylar, TÜBİTAK’ın hazırlamış olduğu not dönüşüm tablolarındaki 4’lük not karşılıklarını sisteme gireceklerdir (mezuniyet not ortalamaları YÖK dönüşüm tablosu dikkate alınarak başvuru sistemi tarafından 100’lük not sistemine çevrilecektir).
BİLİMSEL DEĞERLENDİRME/MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Adayların nüfus cüzdanı ile bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına gelmeleri zorunludur.
2. Adayların, başvuru koşullarında belirtilen doktora programına kayıtlı olduklarını gösterir öğrenci belgelerini bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına getirmeleri gerekmektedir.
3. Adayların, kontenjan şartlarını sağladıklarını gösterir belgelerini bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına getirmeleri gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME
1. Doktora burs programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si , mezuniyet not ortalamasının %25’i (doktora programına başvuran adaylarda yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, bütünleşik doktora programına başvuran adaylarda ise lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınacaktır),yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %15’i ve yabancı dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate alınacaktır. Başarı notu, doktora programları için en az 65 puan olan adaylar, kontenjan sayısı dikkate alınarak yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır ve ilgili programa kayıt hakkı kazanırlar. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
2. Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.
İLGİLİ DOKTORA PROGRAMINA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1. Lisansüstü programlara kayıt dilekçesi (erişmek için buraya tıklayınız),
2. Diploma ve/veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),
3. Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adayların diploma ve/veya mezuniyet belgesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı denklik belgesi.
4. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES sonuç belgesi,
5. Aldığı dersleri ve notları gösterir mezuniyet not ortalamasının (transkript) resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı),
6. Son beş yıl içerisinde alınmış yabancı dil sınav sonuç belgesi,
7. Özgeçmiş,
8. 4 (dört) adet fotoğraf,
9. Nüfus cüzdanı resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir),
10. Erkekler için askerlik durum belgesi.
11. SGK Hizmet ve Tescil Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.)
12. Aday, 4/A Sigorta Koluna tabi bir işyerinde çalışıyor ise onaylı işyeri unvan listesi
(SGK’dan temin edilmesi gerekmektedir.)
KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Adayların, kesin kayıt için belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Posta ile kayıt yapılamaz.
3. Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında yapılabilmektedir.
4. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Yayın Tarihi: 28/08/2019
Okunma Sayısı: 2541