Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacaklar

Tez Savunma Sınavında "başarılı" karalı ile tezi kabul edilen lisansüstü öğrenciler, mezun olabilmeleri için aşağıdaki belge ve dökümanları hazırlayıp Anabilim Dalları’na teslim etmelidirler. İlgili Anabilim Dalı, bu belge ve dokümanları üst yazı ile Enstitüye gönderir.

1. Tez Savunma Sınavından sonra hazırlanan tez, Enstitü tarafından son kez incelenir. Ciltlenebilir onayı alan tez,  "Yüksek Lisans (Tek Danışman / Çift Danışman)"  veya "Doktora (Tek Danışman / Çift Danışman)" Tez Kapağı Şablonuna  uygun olarak 3 Adet ciltlettirilmelidir (II. Danışmanı olan lisansüstü öğrenciler 4 adet ciltlettirmelidir.)

2. 2011-2012 bahar yarıyılı ve sonrasında kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencileri, "Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin 29. maddesinin, 1. fıkrasında; doktora öğrencileri ise aynı yönetmeliğin 48. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen koşullardan birini sağladığını gösterir belgeyi danışman kaşe ve imzası ile enstitüye teslim etmelidirler.

3. YÖK ’ün https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ web adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu” doldurularak imzalanmalıdır (2 adet).

4. Enstitü web sayfası "Doküman Arşivi" nde bulunan 'YL-D 10 - Öğrenci İlişik Kesme Formu', ilgili birimlere “İlişiği yoktur” ibaresi ve tarih yazılı olarak imzalatılmalı; Enstitü ve BAP 'a ait kutucuklar boş bırakılmalıdır.

5. Öğrenci kimliği teslim edilmelidir. Öğrenci kimliğini kaybedenler, Isparta’da bulunan yerel bir gazeteye vermiş oldukları kayıp (zayi) ilanının yer aldığı sayfanın tamamını teslim etmelidirler.

6. 2 adet CD hazırlanmalıdır. 1 CD içerisinde 4 adet klasör olmalı ve bu klasörlerin içerisinde aşağıda belirtilenler bulunmalıdır.

      - 1. klasör: Türkçe tez özeti (pdf uzantılı)

      - 2. klasör: İngilizce tez özeti (pdf uzantılı)

     - 3. klasör: Tezin ciltlenmiş son halinin tamamı (TEZ ONAY SAYFASI ,TAAHHÜTNAME SAYFASI VE ÖZGEÇMİŞ 
OLMAYACAK) taranıp pdf olarak tez içerisine eklenmelidir. (pdf uzantılı)

      - 4. klasör: İmzalanmış tez veri giriş formu (pdf uzantılı)

7. Her bir CD nin üzerine asetatlı kalem ile Ad, Soyad, Anabilim Dalı ve Lisansüstü Program (Yüksek Lisans veya Doktora) yazılmalıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hükümlerine göre CD'deki Tezde kişisel veriler(İmzalar, cep telefonu numarası, mail adresi, T.C. kimlik numarası doğum yeri ve yılı vb.) kesinlikle olmamalıdır.