SDÜ Lisansüstü Yönetmelik (25 Ekim 2011)

Belgeye pdf formatında erişmek için buraya tıklayınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1 - (1)
Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1)
Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1)
Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Bahar yarıyılı: Bahar dönemi eğitim-öğretimin başladığı günden güz dönemi eğitim-öğretimin başladığı güne kadar olan süreyi,
c) Başarı puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,
d) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü,
e) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim dalını,
f) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu (EABDK): Anabilim Dalı Başkanının başkanlığında, varsa yardımcıları ile o enstitü anabilim dalını oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,
i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,
j) Güz yarıyılı: Güz dönemi eğitim-öğretimin başladığı günden bahar dönemi eğitim-öğretimin başladığı güne kadar olan süreyi,
k) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System Sınavını,
l) İş yükü: Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm öğrenim faaliyetlerini; derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj için gerekli zamanı,
m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan krediyi,
o) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını,
ö) Müdür: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,
p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,
r) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
s) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip veya derleyip, yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre hazırladığı çalışmayı,
ş) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
u) Tez izleme komitesi (TİK): EABD’ce teklif edilip EYK’ce belirlenen ve doktora tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,
ü) Tez ön inceleme komitesi (TÖİK): EABD’ce hazırlanan tezlerin şekli olarak inceleme görevini üstlenen komiteyi,
v) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,
y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
z) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı, Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı, İkinci Öğretim Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı


Madde 5 - (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’de görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.
Öğrenci Kabulü
Madde 6 - (1)
Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın;
1) Eğitim dalı yönünden ilgili EABD’ce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması,
2) ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,
3) ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS'ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olması,
4) Yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayın;
1) Eğitim dalı yönünden EABD’ce uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması ve yüksek lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 2.5 veya eşdeğeri olması ve lisans diplomasıyla başvuranların, lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3.5 olması,
2) ALES’ten sayısal puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 70 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE veya GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,
3) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almış olması,
4) Yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.
c) Yüksek lisans veya doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
1) Yüksek lisans için öğrenci kabulü; ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %10’u ve EABDK'nin önerdiği, EYK'nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakat notunun %15’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Anabilim dalını birincilikle bitiren öğrenciler istemeleri durumunda bitirdikleri yıl kontenjan dışı olarak kendi EABD’lerinde lisansüstü eğitime kayıt yaptırabilirler.
2) Doktora için öğrenci kabulü; ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %10’u ve EABDK’nin önerdiği, EYK’nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakat notunun %15’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır.
3) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. Farklı not birimlerinin dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) not çevrim tablosu esas alınır. Adayların başarı puanları, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakata katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.
4) Bir aday başvurduğu EABD içinde en fazla iki bilim dalı tercihinde bulunabilir. Aldığı puan birinci tercihine yerleştirilmek için yeterli değilse boş kontenjan kalması durumunda ikinci tercihine yerleştirilebilir.
Bilimsel Hazırlık Programı
Madde 7 - (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir;
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları doktora programı alanından almamış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler lisans düzeyinde ve aralıksız iki yarıyıl olmak üzere danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.
(3) Bilimsel hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık programında ders alan ve iki yarıyılda başarılı olamayan öğrenciler her bilimsel hazırlık ek dönemleri için katkı payını ilgili mevzuatın öngördüğü oranlar tutarında öderler. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Özel Öğrenci Kabulü
Madde 8 - (1)
Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce karara bağlanır.
Yatay Geçiş
Madde 9 - (1)
Enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslar uygulanır.
(2) Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden yüksek lisans için en az 2, doktora için en az 2.5 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABDK’nin görüşü alınarak EYK’ce karar verilir.
Lisansüstü Eğitim Programlarına Kayıt
Madde 10 - (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.
Kayıt Yenileme
Madde 11 - (1)
Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci katkı payını yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış sayılır, ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.
Uzmanlık Alan Dersi
Madde 12 - (1)
Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek Enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edilir. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.
(2) Danışman, bir dönemde en fazla iki uzmanlık alan dersi açabilir. Ayrıca, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla dört, doktora öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz dönem uzmanlık alan dersi açabilir. Danışman, her bir öğrenci için ayrı ayrı ya da tez konuları benzer olduğunda ortak olarak uzmanlık alan dersi açıp yürütebilir. Uzmanlık alan dersinin ortak açılması durumunda söz konusu dersin ücretlendirilmesi tek ders olarak değerlendirilir.
(3) Uzmanlık alan dersi; EK’de görüşülüp karara bağlandıktan sonra danışmanın, uzmanlık alan dersi ders açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
(4) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ce uygulanır.
Sınavlar ve Değerlendirme
Madde 13 - (1)
Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.
(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu, ara sınav notunun % 50’si ile yarıyıl sonu sınav notunun % 50’sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az 2, doktorada en az 2.5 olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:
Puanlar  Notlar  Katsayılar
90-100  AA  4
85-89  BA  3.5
80-84  BB  3
75-79  CB  2.5
70-74  CC  2
60-69  DC  1.5
50-59  DD  1
40-49  FD  0.5
0-39  FF  0
(3) Ayrıca harf notlarından;
a) NA (Devamsız),
b) G (Başarılı),
c) K (Başarısız)
olarak tanımlanır.
(4) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edilen öğrencilere sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce belirlenir.
İtiraz
Madde 14 - (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Not değişikliklerini EYK karara bağlar.
Notlarda Maddi Hata
Madde 15 - (1)
Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.
Not Ortalaması
Madde 16 - (1)
Not ortalaması, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her dersin notu ile kredisinin çarpımları sonucu elde edilecek toplamın, krediler toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.
Genel Not Ortalaması
Madde 17- (1)
Genel not ortalaması; not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.
Ders Saydırma
Madde 18 - (1)
Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda alması zorunlu olan kredinin %50’sini geçmemek şartıyla başarılı oldukları dersleri; danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.
Ders Tekrarı
Madde 19 - (1)
Öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadırlar. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın önerisi, EABD başkanlığının teklifi ve Enstitü Müdürlüğüne bildirimi ile başka bir ders alabilirler
(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.
Kayıt Dondurma
Madde 20 - (1)
EYK; lisansüstü programına; kendisinin ve birinci dereceden yakınının hastalık durumu, doğum, doğal afet, zorunlu askere alınma, görev yerinin değişmesi ve benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz.
Kayıt Silme
Madde 21 - (1)
Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK’ce silinir.
Tez Ön İnceleme Komitesi
Madde 22 - (1)
EABD bünyesinde sonuçlandırma aşamasına gelen tezlerin şekil bakımından ön incelemesini TÖİK yapar. TÖİK her eğitim öğretim yılının güz döneminin ilk haftası EABD’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile her EABD için kurulur. Komite üç asil ve bir yedek öğretim üyesi veya doktoralı öğretim elemanlarından oluşur.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar


Yüksek Lisans
Madde 23 - (1)
Yüksek lisans programı; tezli, tezsiz ve tezsiz uzaktan eğitim olmak üzere üç şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği EYK’nin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.
Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı
Madde 24 - (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Tezli Yüksek Lisans Programında Ders Yükü
Madde 25 - (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca dersler, bir seminer ve tez çalışması dahil toplam en az 90 krediyi başarmak zorundadır. Bir seminer dahil, 60 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.
Tezli Yüksek Lisans Programında Süre
Madde 26 - (1)
Ders ve tez dönemini en fazla altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin, ilgili mevzuatın öngördüğü oranlarda katkı payını ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
Tezli Yüksek Lisans Programında Danışman Atanması
Madde 27 - (1)
EABDAK, EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından, her öğrenci için; öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile Üniversitedeki diğer öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından önce atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK’ce atanır.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür. Danışmanın altı aydan fazla yurt içindeki başka bir kurumda görevlendirilmesi durumunda ikinci danışman atanır veya yurt dışı başka bir kurumda görevlendirilmesi durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır. Başka bir kuruma kadrosu ile geçen öğretim üyelerinin danışmanlıkları sona erer ve bir ay içerisinde yeni bir danışman atanır. Danışmanın altı aydan fazla süreyle yurt içinde veya yurt dışında görevlendirilmesi durumunda EABD başkanlığınca öğrencinin tez çalışmasını altı ay içinde bitirebileceğinin bildirilmesi halinde ikinci danışman atanması veya danışman değişikliği yapılması gerekmeyebilir.
(3) Yüksek lisans kredili derslerinin ve seminerin başarı ile tamamlanmasından sonra tez konusunu belirlemek amacıyla tez gerekçesi, en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABDK’nin önerisi ile EYK’de kabul edilir.
Tezli Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması
Madde 28 - (1)
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi EABD başkanlığına teslim eder. TÖİK tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra tez yazım kılavuzuna uygun olan tezler tez savunma jürisinin sayısı kadar EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi ve EABDK’nin kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.
(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer üyeler Üniversite içindeki öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim görevlilerinden ve/veya diğer yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim üyelerinden seçilir. EABD, jüri üyelerini; savunulacak tez konusuna uygun uzmanlık alanına sahip öğretim üyeleri arasından seçer.
(3) Yüksek lisans tez jürisi belirlenen sınav tarihinde, hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri aralarında bir başkan seçer. Sınav tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.
(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu belirlemek zorundadır. Tez konusunun belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki hükümlere uyulur.
Tezli Yüksek Lisans Diploması
Madde 29 - (1)
Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci; yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını, tez konusuyla ilgili ulusal veya uluslar arası sempozyumlara bildiri olarak sunulmak üzere müracaat yazısı veya Fen Bilimleri Enstitüsü dergisinden veya uluslar arası hakemli bir dergiden makale müracaat yazısı veya patent/faydalı model başvuru belgesi veya tez konusu ile ilgili Üniversitenin yüksek lisans ve doktora projeleri hariç, çeşitli kurum projelerinde, uluslar arası projelerden birinde araştırmacı/bursiyer olarak çalıştığını gösterir bir belgeyi ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.
(2) Tezi şekil yönünden EYK’ce uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.
(3) Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(4) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'deki programın onaylanmış adı bulunur.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı
Madde 30 - (1)
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Ders Yükü
Madde 31 - (1)
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesinden oluşmak üzere toplam en az 90 krediden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Süre
Madde 32 - (1)
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda bir veya daha fazla dersten veya dönem projesinden başarısız olan öğrenci, başarılı oluncaya kadar öğrenimine devam eder. Ancak öğrencilerin, altıncı yarıyıldan sonraki dönemler için ilgili mevzuatın öngördüğü oranlarda katkı payını ödemeleri durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Danışman Atanması
Madde 33 - (1)
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABDAK’nin önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi belirler.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Madde 34 - (1)
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.
Tezsiz Yüksek Lisans Programının Amacı
Madde 35 - (1)
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programında Ders Yükü
Madde 36 - (1)
Tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesinden oluşmak üzere toplam en az 90 krediden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.
Tezsiz Yüksek Lisans Programında Süre
Madde 37 - (1)
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; en az üç ve en çok altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda dersten veya dönem projesinden başarısız olan öğrenciler, başarılı oluncaya kadar öğrenimine devam eder. Ancak öğrencilerin, altıncı yarıyıldan sonraki dönemler için ilgili mevzuatla öngörülen oranlarda katkı payını ödemeleri durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tezsiz Yüksek Lisans Programında Danışman Atanması
Madde 38 - (1)
Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABDAK’nin önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi belirler.
Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Madde 39 - (1)
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar


Doktora Programının Amacı
Madde 40 - (1)
Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Ders Yükü
Madde 41 - (1)
Doktora programı; dersler, iki seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 krediden ve yeterlik sınavı ile tez önerisinden oluşur. 60 krediyi, bir seminer dahil başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 120 krediyi bir seminer dahil başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlilik sınavına geçebilir.
(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.
(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.
Süre
Madde 42 - (1)
Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en fazla oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en fazla ondört yarıyıldır. Doktora programını tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az dört tez izleme komitesi toplantısından başarılı olunması gerekir. Ders ve tez dönemini toplam oniki yarıyılda lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ondört yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin ilgili mevzuatta öngörülen oranlarda katkı payını ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş, dersler ve bir seminer olmak üzere toplam en az 60 krediyi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
Danışman Atanması
Madde 43 - (1)
İlgili EABD’de veya Üniversite içindeki diğer öğretim üyeleri arasından, EABDAK her öğrenci için öğrencinin; önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Danışman, EYK’nin kararı ile yarıyıl başlangıcından önce atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun Üniversitedeki kadrolu öğretim üyelerinden veya başka bir yüksek öğretim kurumu öğretim üyelerinden EYK’ce atanabilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür. Danışmanın altı aydan fazla yurt içindeki kurum veya üniversitede görevlendirilmesi durumunda ikinci danışman atanır veya yurt dışında başka bir kurum veya üniversitede görevlendirilmesi durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır. Başka bir kuruma kadrosu ile geçen öğretim üyelerinin danışmanlıkları sona erer ve bir ay içerisinde yeni bir danışman atanır. Danışmanın altı aydan fazla süreyle yurtiçinde veya dışında görevlendirilmesi durumunda EABD başkanlığınca öğrencinin tez çalışmasını altı ay içinde bitirebileceğinin bildirilmesi halinde ikinci danışman atanması veya danışman değişikliği yapılması gerekmez.
Yeterlik Sınavı
Madde 44 - (1)
Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EABDK’nin teklifi ve EYK’ce belirlenir.
(3) Yeterlik sınavları, danışmanın da içinde bulunacağı en az üç öğretim üyesinden oluşan bir yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisindeki diğer üyeler konu ile ilgili olmak kaydıyla biri üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve diğeri de başka bir yükseköğretim kurumu içindeki öğretim üyelerinden seçilir.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Tez İzleme Komitesi
Madde 45 - (1)
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka konu ile ilgili olmak kaydıyla Üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve/veya başka bir yükseköğretim kurumu içindeki öğretim üyelerinden seçilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine TİK üyesi seçimi esaslarına göre yeni bir üye seçilir.
Tez Önerisi Savunması
Madde 46 - (1)
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati TİK tarafınca belirlenir.
(2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin TİK raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca Enstitüye bildirilir.
Doktora Tezinin Sonuçlandırılması
Madde 47 - (1)
Doktora programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, EABD başkanlığına teslim eder. TÖİK tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra tez yazım kılavuzuna uygun olan tezler, tez savunma asil ve yedek jüri üyesi sayısı kadar EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilir.
(2) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDK’nin kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.
(3) Doktora tez jürisi; Tez izleme komitesi dahil en az beş öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az biri diğer yükseköğrenim kurumundaki öğretim üyelerinden seçilir. EABD jüri üyelerinin oluşturulmasında, savunulacak tez konusuna en uygun uzmanlık alanına sahip öğretim üyeleri arasından seçilmesine dikkat eder.
(4) Jüri üyeleri, EYK’ce belirlenen sınav tarihinde hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.
(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenci, yeni tez konusu belirler. Tez konusunun belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesindeki tez konusu belirleme usul ve esasları uygulanır.
Doktora Diploması
Madde 48 - (1)
Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak şartıyla, doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını, tez konusuyla ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü dergisinde yayınlanmak üzere müracaat yazısı veya uluslararası hakemli bir dergiden makale müracaat yazısı veya patent/faydalı model başvuru belgesi veya tez konusu ile ilgili Üniversitenin yüksek lisans ve doktora projeleri hariç, çeşitli kurum projelerinde, uluslar arası projelerden birinde araştırmacı/bursiyer olarak çalıştığını gösterir bir belgeyi ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.
(2) Tezi şekil yönünden EYK’ce uygun bulunan doktora öğrencisinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek düzeltilmesi için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.
(3) Mezuniyetine karar verilen doktora öğrencisine doktora diploması verilir.
(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 49 - (1)
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Telif Ücreti
Madde 50 - (1)
Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.
Ödül ve Teşvik
Madde 51 - (1)
Senatoca belirlenen kriterlere göre dereceye giren lisansüstü çalışmalar ödüllendirilebilir.
Disiplin
Madde 52 - (1)
Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 - (1)
Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları da sağlamaları şartıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmesi gerekir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran doktora öğrencilerine doktora diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları da sağlamaları şartıyla, doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmesi gerekir.
Yürürlük
Madde 53 - (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 54 - (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.